Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is volgens de wet bevoegd alle schoolaangelegenheden te bespreken. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen en heeft met betrekking tot een aantal te regelen zaken instemmingsrecht.

Enkele malen per jaar wordt overleg gepleegd met het schoolbestuur waarbij zaken als budget, huisvesting, onderwijskundige zaken en personele mutaties aan de orde komen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een overkoepelend overlegorgaan voor de vier scholen die onze stichting telt. Hier wordt overleg gepleegd, ook met het schoolbestuur, over zaken die op alle scholen spelen of die voor alle personeelsleden van belang zijn.

Bekijk hier wat de MR allemaal doet!

De notulen van de laatste MR-vergadering vindt u hier.
Het jaarverslag vindt u hier.

Oudergeleding

  • Karsten Toornvliet
  • Lidewey Zondag
  • Anjo Gerritsen (voorzitter)

Personeelsgeleding 

  • Tyske Engelberts
  • Pieter Boers (secretaris)
  • Ruth Waakop

Secretariaat
p/a Hilleniussingel 23 
3054 EX Rotterdam
010 418 90 53

mr@emmaschool-rotterdam.nl

Mail aan de medezeggenschapsraad

Wanneer u iets onder de aandacht wilt brengen van de medezeggenschapsraad, kan dat met dit formulier. 

Versturen

ontwerp en realisatie: Impuls