Kleur emma oranje

Documenten

Schoolgids
Hoe monitoren we de resultaten en de vorderingen van uw kind? Hoe meldt u uw kind ziek en waar kunt u terecht als u een klacht heeft? In de schoolgids vindt u uitgebreide informatie over ons kindcentrum, ons onderwijs, peuteropvang, bso, de zorg voor kinderen, de schoolregels en nog veel meer.

Onze schoolgids kunt u hier downloaden. 

Schoolplan
In ons schoolplan is beschreven welk beleid wij voeren om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. In het schoolplan staat niet alleen het onderwijskundige beleid beschreven, maar ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen aan bod.

Ons schoolplan 2023-2027 kunt u hier downloaden.

Meerjarenplan 
Onze doelen uit het meerjarenplan kunt u hier downloaden. 

Anti-pestprotocol
Ons anti-pestprotocol kunt u hier downloaden. 

Dyslexieprotocol
Ons protocol Leesproblemen en dyslexie kunt u hier downloaden.

Verlof aanvragen
Het formulier om verlof aan te vragen voor minder dan 10 dagen kunt u hier downloaden. 
Het formulier om verlof aan te vragen voor meer dan 10 dagen kunt u hier downloaden. 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid
Het beleidsplan veiligheid en gezondheid kunt u hier downloaden. 

Opvang
Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten met betrekking tot onze buitenschoolse opvang en de peutergroepen. 
Stichting Opwijs Opvang - BMK - Algemene voorwaarden opvang
Stichting Opwijs Opvang - Aanvullende algemene voorwaarden                                                                           

Privacyverklaring Stichting Opwijs
Stichting Opwijs Opvang - Producten en tarieven
Stichting Opwijs Opvang - Geschilvrij verklaring
Pedagogisch beleidsplan - Peuters
Pedagogisch beleidsplan - BSO
Inspectierapport - Peuters
Inspectierapport - BSO

Klachtenregeling Stichting Opwijs
Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur. Mocht ook dit niet naar wens zijn of is de klacht tegen het bevoegd gezag gericht, dan kunt u de klacht bij de Landelijke klachtencommissie voorleggen.
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de site van Stichting Opwijs.

De klachtenregeling van Stichting Opwijs kunt u hier downloaden. 
De klachtenregeling van Stichting Opwijs opvang kunt u hier downloaden. 

ontwerp en realisatie: Impuls