Kleur emma oranje

Medezeggenschaps­raad

Net als op alle andere scholen, worden er ook op onze school beslissingen genomen die met het schoolbeleid te maken hebben. De medezeggenschapsraad (MR) kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen en heeft met betrekking tot een aantal onderwerpen stemrecht.

De MR komt een aantal keren per jaar bijeen om met de directie van de school te overleggen over onderwerpen zoals budget, huisvesting, onderwijskundige zaken en personele wijzigingen. Er is een oudergeleding, bestaande uit drie ouders en een personeelsgeleding. De MR is te bereiken via mr@emmaschool-rotterdam.nl.

Bekijk hier wat de MR allemaal doet. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is een overkoepelend overlegorgaan voor de vier scholen van onze stichting. De leden overleggen in de GMR met het schoolbestuur over zaken die op alle scholen spelen of die voor alle personeelsleden van belang zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de site van Stichting Opwijs.

Oudergeleding
Karsten Toornvliet (voorzitter)
Lidewey Zondag
Sebastiaan Reijmers  

Personeelsgeleding 
Tyske Engelberts
Ruth Waakop
Josca Punt

Postadres
Secretariaat
p/a Hilleniussingel 23 
3054 EX Rotterdam
010 418 90 53

Hieronder kunt u de notules vinden van onze MR.
Notulen 12 oktober 2023

ontwerp en realisatie: Impuls