Klachtenregeling

De vertrouwenspersonen op de Emmaschool zijn Rob van Asperen en Tyske Engelberts. Elke ouder of leerling kan op een van hen een beroep doen als ze problemen hebben, waar ze niet met iedereen over durven te praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook vertrouwelijk behandeld wordt.
De extern vertrouwenspersoon van de Stichting PCOHS is mevrouw C.J.M. van Kesteren. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@pcohs.nl. Over de rol en taken van de externe vertrouwenspersoon kunt u lezen in dit document

Hieronder vindt u de algemene toelichting op de klachtenregeling van de PCOHS. De volledige regeling kunt u hier downloaden. 

Waarom?
Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Een klacht indienen?
Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur of de landelijke klachtencommissie.

Waarover wel en niet?
Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht m.b.t. schorsing en verwijdering, niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend.

Medezeggenschap
De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad instemmingsrecht toe.

Klachtenafhandeling
In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft wordt besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het aanspreekpunt. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het bestuur van de SPCOHS. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. 

Namen en adressen:
Bevoegd gezag
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het bestuur van de SPCOHS

Een schriftelijke klacht dient te worden gericht aan:

Stichting PCOHS
T.a.v. het Bestuur 
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is Mevr. E.A. van Dijk-Freeke

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.

Landelijke Klachtencommissie
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. 070-38621697  

ontwerp en realisatie: Impuls