Omgaan met elkaar

Pestprotocol
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wanneer verwordt plagen tot pesten? Wij noemen het pesten, wanneer het plagen van een bepaald kind frequent terugkomt, de geplaagde er last van heeft en zich niet meer adequaat mondeling kan verdedigen. Dit kan natuurlijk ook online gebeuren, zowel vanuit huis als vanaf school. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een digitaal omgangsprotocol om te ondertekenen. Hier wordt gedurende het jaar geregeld aandacht aan besteed. Als het nodig is, kan de leerkracht teruggrijpen op de gemaakte afspraken.
Eventueel pestgedrag van leerlingen moet natuurlijk bestreden worden. Daarvoor is het onderstaande protocol opgesteld. 

U kunt ons pestprotocol hier downloaden.
U kunt ons digitale omgangsprotocol hier downloaden.

Preventief jaarlijks terugkerende afspraken in alle groepen:

 • Niemand mag een ander pesten.
 • Elkaar niet uitschelden.
 • Elkaar nemen zoals je bent.
 • Van elkaar afblijven en elkaar niet bedreigen.
 • Niemand buitensluiten.
 • Niet aan de spullen van een ander zitten.
 • Luisteren naar elkaar.
 • Met een groepje tegen een pester zeggen: "Stop!"
 • Alle regels gelden op school en daarbuiten.

Pestprotocol voor kind

 • het kind dat gepest wordt, maakt de pester duidelijk dat hij/zij daar last van heeft en zegt tegen de pester dat hij/zij ermee moet ophouden
 • gaat de pester toch door, dan zegt het kind dit tegen een leerkracht
 • het kind dat gepest wordt, zegt het ook tegen zijn/haar ouders
 • een kind dat ziet dat een ander kind gepest wordt, zegt dit tegen een leerkracht

Pestprotocol leerkracht

 • bespreekt met zijn/haar groep de gemaakte afspraken
 • heeft een gesprek met het gepeste kind.
 • heeft een gesprek met de pester en maakt duidelijk dat het gedrag van de pester moet veranderen.
 • brengt de ouders van de pester en van het gepeste kind op de hoogte van de aanpak.
 • maakt om gedragsverandering te bewerkstelligen gebruik van de op school aanwezige materialen
 • geeft relevante informatie over pesters en kinderen die gepest worden door aan zijn/haar collega's

Pestprotocol ouders

 • ouders die van hun kind horen dat hij/zij op school gepest wordt, vertellen dit aan de leerkracht
 • de ouders ondersteunen de aanpak van het probleem
 • dit geldt evenzeer voor ouders van een kind dat pest
 • de ouders houden hierover contact met de leerkracht tot het probleem is opgelost

ontwerp en realisatie: Impuls