Privacy

Op de Emmaschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Emmaschool onderdeel uitmaakt van SPCOHS, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

 Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met de externe partijen die gegevens van onze school gebruiken zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de privacy te waarborgen.

 Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming (dit doen we jaarlijks aan het begin van elk schooljaar). Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

De Emmaschool maakt gebruik van Social Schools om ouders op de hoogte te stellen. Wanneer we een e-mail naar meerdere ontvangers moeten sturen, maken we gebruik van de BCC-functie, zodat uw adresgegevens niet ongewenst worden gedeeld. Wij vragen u om rekening te houden voor de privacy van andere ouders en leerlingen en niet ongevraagd foto’s of video’s van schoolactiviteiten te delen waarop naast uw kind(eren) ook andere leerlingen staan, om de privacy van leerlingen te waarborgen.

Voor vragen over het privacybeleid van de Emmaschool, het corrigeren of het verwijderen van gegevens en het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Analytics
Op deze site gebruiken we Google Analytics. Daarvoor zijn de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd.

  • De Emmaschool gebruikt voor analyse Google Analytics;
  • De Emmaschool heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • De Emmaschool heeft het laatste octet van het IP-adres van de bezoeker gemaskeerd;
  • 'Gegevens delen' is uitgezet;
  • De Emmaschool maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
     

ontwerp en realisatie: Impuls